Autorizace pro provádění biologického hodnocení dle §67 zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Autorizace pro provádění hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Soudní znalectví v oboru ochrana přírody, specializace biologické hodnocení, Natura 2000

Autorizace k posuzování vlivů záměrů a koncepcí (EIA/SEA) na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb., v platném znění

 

 Prosinec 2016
Pracujeme na posouzení vlivu návrhu změny územního plánu obce Velká Kraš na životní prostředí (SEA).

 

 Podzim 2016 Pracujeme na monitoringu změn prostředí na sanovaných plochách po těžbě ropy a zemního plánu v nivě Dyje a Moravy.

 

ceskalipa-sporka.jpgPodzim 2016
Zahajujeme práce na monitoringu změn horského prostředí v Jeseníkách pod vlivem různého managementu horských luk.

 
 Podzim 2016: Pracujeme na posouzení záměru výstavby nových objektů v obci Malá Úpa v KRNAP.
 
Ekogroup czech s.r.o.
Polívkova 1026/15
779 00 Olomouc-Nová Ulice
email: infoekogroup.cz
www.ekogroup.cz

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel
banasekogroup.cz
tel. 605 567?905
TOPlist
Syndicate RSS