Naturové hodnocení:

 • Posouzení vlivu územního plánu města Brna (včetně aktualizace) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2009, 2012). Reference: Magistrát města Brna.

 • Posouzení vlivu koncepce "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina" (včetně aktualizace) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2008, 2011). Reference: Kraj Vysočina.

 • Posouzení vlivu Aktualizace strategie udržitelného rozvoje České republiky na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2009). Reference: Ministerstvo životního prostředí, Dr. Blažek.

 • Posouzení vlivu "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020" na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2012). Reference: Moravskoslezský kraj, Ing. Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.
 • Posouzení vlivu záměru - "Výstavba automobilového závodu Hyundai Motor Company" v prostoru připravované průmyslové zóny Nošovice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2005). Reference: CzechInvest, Ing. Krejčí.

 • Posouzení vlivu záměru - "Multimodální Cargo Ostrava Mošnov" na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2011). Reference: Moravskoslezský kraj.

 • Posouzení vlivu záměru „Investiční záměr Rochus park“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2008, 2010). Reference: Město Uherské Hradiště, Ing. Mgr. Pavelčík.

 • Odborné vyjádření k možnému ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v souvislosti s realizací záměru:„Průzkum znečištění zemin a podzemních vod a likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti Hodonín - Nesyt“. (2008). Reference: Palivový kombinát Ústí, s.p., Ing. Šprta.

 • Posouzení vlivu Politiky ochrany klimatu v České republice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2009). Reference: Ministerstvo životního prostředí.

 • Posouzení vlivu návrhu územního plánu Dolní Lutyně na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2009). Reference: Obec Dolní Lutyně.

 • Posouzení vlivu urbanistické studie „Zhodnocení území okolí přehrady Horní Bečva“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (2008). Reference: Obec Horní Bečva, Josef Blinka, místostarosta obce.

Biologické hodnocení:

 • Biologické posouzení lokality navrženého lyžařského areálu v k.ú. Horní Václavov. (2007). Reference: Infogold s.r.o.

 • Biologické hodnocení záměru: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína". (2011). Reference: Dr. Vohnout, Ministerstvo financí.
 • Biologické posouzení lokality navrženého záměru:"Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji". (2011). Reference: KIC Odpady a.s., Ing. Kořínek.

 • Biologické hodnocení záměru: „Úprava Černého potoka, Černá Voda v km 11,235 – 11,420“. (2008). Reference: Povodí Odry, s.p., Ing. Mizera.

 • Biologické hodnocení záměru: „Ostrava - Hrabová - Převedení potoka Zyf do řeky Ostravice“ pro účely oznámení EIA. (2007). Reference: AZ GEO, s.r.o. , Ing. Ptáček, Ph.D.
 • Biologické posouzení pro účely dopracování dokumentace záměru: "Technologické středisko Ralsko - Hradčany, provoz, separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny". (2007). Reference: Logika Ralsko s.r.o.

SEA - posouzení vlivů územních plánů a koncepcí na životní prostředí:

 • Koncept územního plánu Janov nad Nisou - vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (2012). Reference: Mgr. David, starosta obce Janov nad Nisou.

 • Územní plán městyse Drnholec - změna č.5 - vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (2011). Reference: Obec Drnholec.

 • Změna č. 3 územního plánu Dobruška - vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (2011). Reference: Město Dobruška.

 • Změna č. 3 ÚP obce Malá Morávka, Karlov pod Pradědem - vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (2011). Reference: Obec Malá Morávka.

EIA - posouzení vlivů záměrů na životní prostředí:

 • "Výměna technologie vleku a rekonstrukce objektů v lyžařském areálu Myšák ve ski centru Malá Morávka - Karlov" - oznámení EIA dle zák. č. 100/2011 Sb., v platném znění. (2011). Reference: SPS-STAS s.r.o., Malá Morávka.

 • "Nová technologie lanové dráhy v lyžařském areálu Kopřivná v obci Malá Morávka" - oznámení EIA dle zák. č. 100/2011 Sb., v platném znění. (2012). Reference: SPS-STAS s.r.o., Malá Morávka.

Posouzení vlivu na krajinný ráz:

 • Posouzení vlivu záměru - "Výstavba obchvatu městské části Opavy - Komárova" na krajinný ráz podle §12 zákona o ochraně přírody a krajiny. (2012). Reference: Magistrát města Opavy.

 • Posouzení vlivu záměru - "Výstavba retenčních nádrží v k.ú. Švábov a Batelov" na krajinný ráz podle §12 zákona o ochraně přírody a krajiny. (2011). Reference: Vladimír Mert, Batelov.

Ostatní odborné expertízy, výzkumy a studie:

 • Studie stanovení ekologických limitů využití Lysé hory v CHKO Beskydy ve vazbě na nejcennější dochované ekosystémy a výskyt vzácných a ohrožených organismů. (2007). Reference: Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy, Mgr. Jaskula, vedoucí Správy CHKO Beskydy.

 • Socioekonomická analýza regionu navrženého národního parku Křivoklátsko. (2010). Objednatel a reference: Ministerstvo životního prostředí.

 • Zpracování návrhu opatření managementu ochrany přírody ve vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v rámci projektu: "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje" (2011). Grant finančního mechanismu Norsko/EHP. Objednatel: Moravskoslezský kraj. Reference: Moravskosl. kraj, Roxana Macháčková.

 • Výzkumný projekt Ministerstva životního prostředí VaV: „Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP, NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn“. (2007 - 2011). Objednatel: Ministerstvo životního prostředí. Reference: Ministerstvo životního prostředí, Mgr. Bílý, RNDr. Novák.

 • Koncepce udržitelného rekreačního využití oblasti Ovčárna-Praděd (2009). Reference: Agentura ochrany přírody a krajiny, Mgr. Vítek, Ph.D.

 • Zpracování plánů péče o vybrané evropsky významné lokality v Olomouckém kraji (2008-2010). Zpracovatel: Univerzita Palackého v Olomouc. Pozice v týmu: Marek Banaš-vedoucí řešitelského týmu. Objednatel: Olomoucký kraj.

 • Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje v rámci projektu: "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje" (2009-2010). Grant finančního mechanismu Norsko/EHP. Objednatel: Moravskoslezský kraj. Reference: Moravskosl. kraj, Ing. Kotyza.

 • Škody v přírodě v důsledku nepovoleného provozu motorových vozidel v terénu – studie pro účely přípravy podkladových a osvětových materiálů. (2008). Reference: Agentura ochrany přírody a krajiny, Mgr. Vítek, Ph.D.

 • Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem - Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny. (2009). Reference: Obec Nové Heřminovy; Ministerstvo životního prostředí.

 • Úvodní popis ploch před odstraněním klečových porostů (Pinus mugo) a návrh periodického monitoringu dopadů odstranění porostů borovice kleče na prostředí alpínské tundry v NPR Šerák-Keprník. (2009). Reference: Agentura ochrany přírody a krajiny, Mgr. Vítek, Ph.D.

 • Problematika ochrany přírody a krajiny na území obce Bohuňovice. Podklad pro územní analýzu. (2010). Reference: Obec Bohuňovice.

Biologický dozor:

 • "Lanová dráha Horní Václavov-Čerťák a Ski areál Horní Václavov, zázemí sjezdovky" - biologický dozor. (2011). Reference: Infogold s.r.o.

 • "Ski park Hrubá Voda" - biologický dozor. (2011). Reference: Park sportu Hrubá Voda a.s., Ing. Tomeček.

Zahraniční expertízy:

 • Biologické posouzení vlivů záměrů jímání vod v prostoru wadi v oblasti Jizan, Saudská Arábie. (2010). Reference: Sogreah Middle East, Osama Elbany, Ing.

 • Odborná supervize a doplnění dokumentace EIA k záměru výstavby vedení vysokého napětí 400 kV Lastva Grbaljska - Pljevlja, Montenegro z hlediska ochrany přírody. (2011). Reference: EIB-Evropská investiční banka.
Cestovní ruch, vzdělávací, informační a interpretační aktivity:
 • Realizace terénních panelů pro návštěvníky v CHKO Jeseníky: Přírodní rezervace Pod Jelení studánkou, Přírodní rezervace Břidličná. (2011). Reference: Ing. Halfar, Správa CHKO Jeseníky.

 • Přípravná studie pro naučnou stezku a ekovýchovný koutek v parku P. Bezruče v Klimkovicích. (2008). Řešeno v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních  center Moravskoslezského kraje, který je financován z Evropského sociálního fondu (ESF). Reference: Moravskoslezský kraj, Mgr. Strakoš; Obec Klimkovice.

 • Realizace terénních panelů naučné stezky v parku Petra Bezruče v Klimkovicích. (2011). Reference: pí Homolová, Město Klimkovice.

 • Vymezení biologicky a krajinářsky významných segmentů v areálu Sluňákova s poznámkami k jejich možným úpravám a využití pro interpretaci návštěvníkům. (2009). Reference: Sluňákov, Mgr. Bartoš; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Mgr. Lenka Šoltysová.
 

 Pracujeme na posouzení vlivu návrhu změny územního plánu obce Velká Kraš na životní prostředí (SEA).

 

 Pracujeme na monitoringu změn prostředí na sanovaných plochách po těžbě ropy a zemního plánu v nivě Dyje a Moravy.

 

ceskalipa-sporka.jpg Zahajujeme práce na monitoringu změn horského prostředí v Jeseníkách pod vlivem různého managementu horských luk.

 
 Pracujeme na posouzení záměru výstavby nových objektů v obci Malá Úpa v KRNAP.
 
Ekogroup czech s.r.o.
Polívkova 1026/15
779 00 Olomouc-Nová Ulice
email: infoekogroup.cz
www.ekogroup.cz

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel
banasekogroup.cz
tel. 605 567?905
TOPlist
Syndicate RSS