Autorizace pro provádění biologického hodnocení dle §67 zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Autorizace pro provádění hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Soudní znalectví v oboru ochrana přírody, specializace biologické hodnocení, Natura 2000

Autorizace k posuzování vlivů záměrů a koncepcí (EIA/SEA) na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb., v platném znění

 

 Pracujeme na posouzení vlivu návrhu změny územního plánu obce Velká Kraš na životní prostředí (SEA).

 

 Pracujeme na monitoringu změn prostředí na sanovaných plochách po těžbě ropy a zemního plánu v nivě Dyje a Moravy.

 

ceskalipa-sporka.jpg Zahajujeme práce na monitoringu změn horského prostředí v Jeseníkách pod vlivem různého managementu horských luk.

 
 Pracujeme na posouzení záměru výstavby nových objektů v obci Malá Úpa v KRNAP.
 
Ekogroup czech s.r.o.
Polívkova 1026/15
779 00 Olomouc-Nová Ulice
email: infoekogroup.cz
www.ekogroup.cz

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel
banasekogroup.cz
tel. 605 567?905
TOPlist
Syndicate RSS